Làm gì để kiểm soát rủi ro khi đẩy mạnh cho vay tiêu dùng?

VAYTIEUDUNGDN.COM

random image

Làm gì để kiểm soát rủi ro khi đẩy mạnh cho vay tiêu dùng?

Theo TS. Nguyễn Đức Độ cần phải có hạn mức nhất định đối với các loại tín dụng, bao gồm cả tín dụng tiêu dùng, để kiểm soát rủi ro.